Bön (2)

Bön har högsta prioritet

1 Tim 2:1
Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor

Paulus säger att först av allt uppmanar han till bön. Det betyder att han gav bön högsta prioritet. Samma sak gäller idag. Kristi kropp behöver idag mer än någonsin få tag i vikten av bön.

Församlingen kan inte fungera utan bön

Matt 21:13
och sade till dem: ”Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.”

Vi kan tolka ovanstående bibelord bl.a. som att Jesus vill ha bön i församlingen. Om inte bönen fungerar i församlingen, kommer på den på sikt få svårt att överleva.

När å andra sidan bönelivet fungerar som det ska, lovar Gud att ge glädje.

Jes 56:7
… Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus …

När församlingens bön driver fienden på flykten, så att människor kommer till tro och blir upprättade, då finns det anledning att glädjas. Då behövs det ingen underhållning.

Bön föregick församlingens födelse

Från tiden för Jesu himmelsfärd och fram till pingstdagen pågick bön.

Apg 1:14
Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.

Man skulle kunna säga att deras böner födde fram församlingen.

Bön behagar Gud

Många gånger kan bönen bli ett uppräknande av våra problem. Men hur ofta ber vi för att behaga Gud? Tänk att vi kan göra Gud glad genom att prata med honom!

Ords 15:8
… de rättsinnigas bön behagar honom.

Bön är samtal med Gud

Så skönt att vi inte behöver be med en högtidlig, tillgjord röst, eller med religiösa fraser. I stället får vi samtala med Gud. Vi får prata om ALLT med honom.

Du talar inte om något nytt för Gud när du ber

Matt 6:8
… Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det

Gud förbjuder dig inte att berätta om dina problem för honom, men kom ihåg att du pratar med en som visste om dina problem innan du ens fanns till.

Hur ska vi be?

Matt 6:5-8
5 När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.
6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
7 Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.
8 Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.

När Jesus talar om att gå in i kammaren och be, så innebär det inte att han är emot offentlig bön. Däremot är han emot att vi försöker skaffa oss uppmärksamhet genom våra böner. När vi ber för att andra ska lägga märke till oss, eller för att vi ska få ett värde, då har vi hamnat fel. Det är då vi behöver gå in i kammaren och be där ett tag.

Det där med att få uppmärksamhet genom sin bön kan också gå till så att man ber länge, och med fina ord. Detta kan i sin tur skapa svårigheter för andra. När våra fint formulerade böner får människor att inte våga be, eftersom de tycker att de inte kan uttrycka sig bra nog, då är det dags att vända om.

Vi borde förvänta oss bönesvar när vi ber

Hur tänker du när du talar med Gud om något behov? Blir det ett sätt att ösa ur sig en jobbig känsla, eller förväntar du dig bönesvar?

Bön är att tala med honom som förmår allt. Varför skulle vi inte förvänta oss resultat?

Matt 21:22
Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror.

Joh 14:13-14
13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.
14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

Villkor för bönesvar

När vi ber gensvarar inte Gud till våra behov, utan till vår tro.

Mark 11:24
Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.

Ett annat villkor för bönesvar är att vi håller oss till Guds ord.

Joh 15:7
Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

Uthållig bön

Luk 11:9-10
9 Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Har du någon gång läst ovanstående löfte, bett en bön, och inte sett något resultat? Då är det viktigt att du förstår vad grundtexten säger. När det står ”Be och ni skall få” så står ordet be i verbformen presens particip. Det betyder att det egentligen borde stå ”Be, och be, och be, och be, och be, och be, och be, så skall ni få”, dvs. det uttrycker en pågående handling, inte en enstaka bön. Jesus säger med andra ord att vi ska få bönesvar om vi är UTHÅLLIGA i bönen.

Vi kan be i alla förhållanden

Vi kan hamna i många olika förhållanden, och ibland kan det bli riktigt svårt. Men det kan aldrig bli så svårt att vi inte kan be. Se bara på Jona. Han kastades i havet, slukades av en jättefisk och låg där och skvalpade bland tången i fiskmagen. Vad gjorde han då? Han bad!

Jon 2: 2
Och Jona bad till HERREN, sin Gud, i fiskens buk.

Och bönesvar fick han, trots att han hade varit upprorisk mot Gud.

Bön under förföljelse

Ibland kan vi få uppleva förföljelse och bli illa behandlade. Jesus uppmanar oss att be i sådana situationer.

Matt 5:44
Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.

Luk 6:28
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.

Även David visste att bön var rätt väg när han blev felaktigt anklagad.

Ps 109:4
Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem.

Om vi ber för dem som behandlat oss fel kan det betyda upprättelse för oss

Stackars Job blev fruktansvärt attackerad av djävulen, och en del av plågan var de ”vänner” som kom och gav honom sina råd. Men när Job bad för dem gjorde Gud slut på hans olycka.

Job 42:10
Och HERREN gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner. HERREN gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft.

Bön och förlåtelse

Ett sätt för fienden att attackera ditt böneliv är att få dig in i oförlåtelse.

Mark 11:25
Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser.”

Om det dyker upp tankar om vad någon gjort mot dig – förlåt omedelbart.

Bön i stället för skvaller

Det är nog tyvärr ganska vanligt att man börjar prata vitt och brett, om någon broder eller syster har fallit i synd. Men bibeln visar oss en annan väg. Vi är kallade att be.

1 Joh 5:16
Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom …

Paulus bönekamp för galaterna

Det finns en spännande effekt av bön som kommer fram i Paulus brev till galaterna. Något hade hänt, och nu var det stort avfall. Paulus uttryckte sin förvåning.

Gal 1:6
Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium,

Sedan konstaterar han att deras problem var övernaturligt. De hade blivit förhäxade, dvs. det var magi, eller egentligen onda andar, inblandade.

Gal 3:1
Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?

Nu ska vi se på vad Paulus såg som en lösning på deras problem.

Gal 4:19
Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er

Vad Paulus säger är att han tänker be så intensivt att det kan jämföras med att föda barn. Uppenbarligen var han övertygad om att detta skulle föra de avfälliga tillbaka på vägen igen.

Lägg också märke till att Paulus säger att han skulle föda dem med smärta ”än en gång”. Han hade alltså fött dem i bön en gång förut. Vi anar att han första gången bad och beredde väg, så att de kunde ta emot Jesus i sina liv.

Bön utan fruktan eller vrede

Bibeln uppmanar oss att inte frukta eller vredgas, och det gäller även när vi ber.

Fil 4:6
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.

Vi ska alltså inte göra oss bekymmer, dvs. frukta. Men se också vad det står sedan. Det står att vi i ALLT ska låta Gud få veta våra ÖNSKNINGAR (inte våra farhågor). Fienden vill få dig att tänka tankar av fruktan, medan Gud vill att du ska önska från honom.

Fruktan är trons motsats, och eftersom Gud gensvarar på vår tro, så blir alltså fruktan hinder för att få bönesvar. När vi då, i stället för att frukta, vänder oss till Gud med våra önskningar, fokuserar vi på honom som har lösningarna och därmed öppnar vi för bönesvar.

Precis som fruktan kan hindra bönesvar, så kan vrede göra det.

1 Tim 2:8-9
8 Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.
9 På samma sätt skall kvinnorna be …

Bibelns böner

I NT finns ett flertal böner som du kan be över dig själv och över andra. Här följer några lätt redigerade bibeltexter som du kan använda.

Jag ber att du, vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge mig /… vishetens och uppenbarelsens Ande, så att jag/… får en rätt kunskap om dig.
Jag ber att mitt/… hjärta skall upplysas, så att jag/… förstår vilket hopp du har kallat mig/… till och hur rikt på härlighet ditt arv är bland oss heliga,
och hur oerhört stor din makt är i oss som tror, därför att din väldiga kraft är verksam.
(Ef 1:17-19)

Jag ber att du i din härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt min/… inre människa genom din Ande, och att du Kristus genom tron skall bo i mitt/… hjärta och att jag/… ska bli rotad och grundad i kärleken.
(Ef 3:16-17)

Och min bön är att min/… kärlek mer och mer skall överflöda och leda mig/… fram till insikt och klart omdöme, så att jag/… kan avgöra vad som är rätt och vara ren och fläckfri på Kristi dag, rik på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.
(Fil 1:9-11)

Min bön är att jag/… skall uppfyllas av kunskap om din vilja, med all andlig vishet och insikt, så att jag/… kan leva värdigt dig och i allt behaga dig, när jag/… bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud.
(Kol 1:9-10)

Den helige Ande hjälper oss

Ibland vet vi inte hur vi ska be, eller så blir vi så överväldigade av bönens ande att det inte finns ord att uttrycka sig på.

Rom 8:26
Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord,

Medan vår svenska bibel talar om suckar, talar t.ex. King James översättning om groanings, dvs. stönanden. Det kan komma som en vånda, djupt inifrån, och bönen blir mer ett stönande än ord. Då är det skönt att veta att den helige Ande kan leda oss att be på det sättet, och att i de fall vi inte hittar på det själva utan det sker i uppriktighet, så är det en bön som Gud vill ha.

Rom 8:27
och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

Jesus lärde lärjungarna att be

Mat 6:9-13
9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.
10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
12 Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.
13 Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.

Låt oss komma ihåg att Fader vår är en bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Vi behöver be den bönen med rätt motiv, och absolut inte utifrån tradition.

Jesu bön om enhet

Joh 17:21
Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Vi behöver be samma bön.

Till sist

Ef 3:20
Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss

Du kommer aldrig att kunna nå gränsen för vad Gud kan göra genom dina böner. Det finns mycket mera!

Annonser

En kommentar till Bön (2)

  1. karmel2010 skriver:

    Det är så Välsignat när ” församlingens bön i enhet” – blir ett hjärta och en själ.
    Då kan vi med stor kraft frambära vittnesbördet om Jesus Kristus Nåd och stora
    barmhärtighet!

Lämna ett svar till karmel2010 Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s